اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی

شما میتوانید معلومات در رابطه به لست تصامیم کمیسیون تدارکات ملی را بدست آورید.

نهاد تدارکاتی

شمارهنام ادارهنام پروژهکود پروژهقیمت به افغانیقیمت به دالرقیمت به یوروتمویل کنندهنوع درخواستنوعیت پروژهتاریخ جلسهشماره جلسهشماره فیصلهتصمیم کمیسیونداوطلب برندههدایات کمیسیون تدارکات ملی
1وزارت انرژی و آب قرارداد فاز سوم بند کمال خان با شرکت های ساختمانی آسیا بنا ABCC و-JV PIMTEK,SAROL MEW/001-94/LICB551441709900دولت افغانستاناعطای قراردادساختمان1395/10/11 80 1500 منظورشرکت های مشترک ساختمانی آسیا بنا ABCC و-JV PIMTEK,SAROL وزارت محترم اقتصاد و مشاور ارشد رئیس صاحب جمهور در امور زیربنا ها اسناد پروژه را بررسی نمایند و در صورت تائیدی آنها، پروژه منظور است و نیازی به ارجاع مجدد به کمیسیون تدارکات ملی را ندارد
2وزارت انرژی و آب قرارداد فاز سوم بند کمال خان با شرکت های ساختمانی آسیا بنا ABCC و-JV PIMTEK,SAROL MEW/001-94/LICB551441709900دولت افغانستاناعطای قراردادساختمان1395/10/11 80 1500 منظورشرکت های مشترک ساختمانی آسیا بنا ABCC و-JV PIMTEK,SAROL وزارت محترم اقتصاد و مشاور ارشد رئیس صاحب جمهور در امور زیربنا ها اسناد پروژه را بررسی نمایند و در صورت تائیدی آنها، پروژه منظور است و نیازی به ارجاع مجدد به کمیسیون تدارکات ملی را ندارد
3وزارت انرژی و آب قرارداد خدمات مشورتی برای مطالعه تخنیکی بند ذخیروی ولایت پنجشیر، چال ولایت تخار و آب شوره ولایت بادغیس (Package D)MEW/0143--95/QCBS14340746000دولت افغانستاناعطای قرارداد خدمات مشورتی1395/10/11 80 1501 اعادهERMC JV ATES (Nepal and Afghanistan)وزارت محترم اقتصاد و مشاور ارشد رئیس صاحب جمهور در امور زیربنا ها اسناد پروژه را بررسی نمایند
12345...Last;