...
...
...
...
...
...
...
...

برنامه آگاهی دهی در مورد سیستم ثبت و طبقه بندی شرکت ها به سکتور خصوصی

کابل: امروز چهارشنه مؤرخ دو حوت ۱۴۰۲ در تالار جلسات ریاست تدارکات ملی به یک تعداد نماینده گان سکتور خصوصی در مورد سیستم ثبت و طبقه بندی شرکت ها (AVRCS) اگاهی دهی و معلومات ارایه گردید. در برنامه امروزی کارمندان آمریت توسعه سیستم تدارکات الکترونیکی ریاست تدارکات ملی به نماینده گان شرکت ها در رابطه به استفاده چگونگی از سیستم مدیریت پلان های تدارکاتی...

...