انځورونه


تاسې کولی شئ د ملي تدارکاتو ریاست او ملي تدارکاتو کمېسیون اړوند انځورونه دلته ليدلی او تر لاسه کولی شئ.