د تدارکاتي روزنیز پروګرامونو اعلان


تاسو کولی شئ زموږ د روزنې برنامو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ.

شمیره د برنامې کچه د برنامي نوم د ګډنوالو تعداد د برنامې تاریخ ولایت ګټه اخستونکې ادارې
1 42 2017-11-20 نورستان سیستم
2 24 2017-11-18 نورستان سیستم
3 29 2017-11-11 دایکندی سیستم
4 19 2017-11-06 نورستان سیستم
5 22 2017-10-14 نورستان سیستم
6 22 2017-10-07 نورستان سیستم
7 30 2017-10-14 بدخشان سیستم
8 29 2017-10-07 پکتیا سیستم
9 20 2017-08-12 نورستان سیستم
10 40 2017-08-05 وردګ سیستم
11 30 2017-07-29 لوګر سیستم
12 20 2017-07-19 نورستان د سولې عالي شورا
13 20 2017-07-19 نورستان د سولې عالي شورا
14 20 2017-07-11 نورستان سیستم
15 20 2017-07-03 نورستان د مالیې وزارت